របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name

Instructions

Search domain names if registered or not in terminal

របៀបស្វែងរកឈ្មោះ Domain Name របស់អ្នកថាមានគេប្រើឬចុះឈ្លោះហើយឬនៅតាមរយះ Linux Centos 7 Terminal.

Install

$ npm install domain-cli -g

Usage

Type the following command in your terminal:

$ domain-cli

The interactive script will ask you:

Input domain names you wanna check if registered please (e.g. google.com)

ប្រសិនបើអ្នកមានចំងល់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬ Comments

រក្សាសិទ្ធដោយ ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ

CopyRight @KhmerDigitalBright

Email: support@khmerdigital.net www.khmerdigital.net

Sophat Saom

Senior System Engineer, VCP

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *