ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ បានបង្កើតកម្មវិធីស្វែងរកពត័មាននៃ DNS

ភ្នំពេញ- ខ្មែរឌីជីថលប្រាយ បានបង្កើតនឹងបង្ហោះជាសាធារណះសំរាប់កម្មវិធីស្វែងរកពត័មាននៃ DNS ដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់សំរាបពិនិត្យ និងស្វែងរកពត័មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹង DNS ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់វិស្វករអាយធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និឹងរៀបចំនូវពត័មានទាំងនោះ។

ការរកមើលឈ្មោះ DNS គឺជាឧបករណ៍បណ្តាញដែលមានមូលដ្ឋានលើកម្មវិធីរុករកដែលបង្ហាញកំណត់ត្រា DNS បង្ហាញជាសាធារណៈសម្រាប់ឈ្មោះដែនកំពុងត្រូវបានសួរ។ កំណត់ត្រា DNS ដែលសួររួមមាន A, AAAA, CNAME, MX, NS, SOA និង TXT ។

កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា វីលុកអាប់(WELookup) ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។​ សូមធ្វើការចុច ឬចូលទៅតាមវ៉េបសាយដូចខាងក្រោម។

https://welookup.khmerdigital.net/

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានមតិឬក៏ការស្នើសំមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលទាក់ទងនឹងអត្ថបទបច្ចេកវិទ្យា សូមទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម។

Email: support@khmerdigital.net

www.khmerdigital.net

Sophat Saom

Senior System Engineer, VCP

View my other posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *